ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา metformin hydrochloride 1 g prolonged-release tablet, 1 tablet จำนวน 225,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2567 15 : 12 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา acetylcysteine 600 mg effervescent tablet, 1 tablet จำนวน 170,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2567 14 : 55 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet, 1 tablet จำนวน 300,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2567 14 : 28 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา atorvastatin 40 mg film-coated tablet, 1 tablet จำนวน 620,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 11 เมษายน 2567 14 : 03 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา manidipine hydrochloride 10 mg tablet, 1 tablet จำนวน 400,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2567 10 : 14 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ HYRUAN I (๑ SYTINGE) จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เมษายน 2567 15 : 09 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ JARDIANCE ๑๐ MG (๓๐ TAB) จำนวน ๑๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เมษายน 2567 15 : 08 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ AVAMYS NASAL SPRAY ๒๗.๕ MCG (๑ BOT) จำนวน ๔๘๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เมษายน 2567 15 : 08 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ OSENI ๒๕ MG/ ๓๐ MG (๒๘ TAB) จำนวน ๑๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เมษายน 2567 15 : 08 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ VISLUBE ๖๐ monodose ๐.๔๕ ml (๑ กล่อง) จำนวน ๑๔๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เมษายน 2567 15 : 07 น. เพิ่มเติม