ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา insulin aspart 30 iu1 mL + insulin degludec 70 iu1 mL solution for injection, 3 mL prefilled pen (RYZODEG) จำนวน ๒๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤษภาคม 2564 13 : 29 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา epoetin alfa 5000 iu0.5 mL solution for injection, 0.5 ml prefilled syr (EPREX) จำนวน ๑,๖๐๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤษภาคม 2564 13 : 24 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา epoetin beta 5000 iu0.3 mL solution for injection,0.3 ml prefilled syr (RECORMON) จำนวน ๓๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤษภาคม 2564 13 : 17 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา linagliptin 5 mg film-coated tablet,1 tablet (TRAJENTA) จำนวน ๑,๗๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤษภาคม 2564 13 : 10 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ 1.ลามิคทาล 25 มก. จำนวน 60 กล่อง 2.Micardis 40 mg 30 tab จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤษภาคม 2564 10 : 48 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Zee-500 100 tab จำนวน 40 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤษภาคม 2564 10 : 45 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2 รายการ 1.Amlopine 10 mg 1000 tab จำนวน 80 box 2.Caraten 12.5 mg 100 tab จำนวน 30 box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤษภาคม 2564 10 : 44 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 3 รายการ 1.Onsia 8 mg inj.5amp จำนวน 70 box 2.Vilerm 200 mg 25 tab จำนวน 50 box 3.Vilerm tab 800 mg 35 tab จำนวน 50 box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤษภาคม 2564 10 : 40 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤษภาคม 2564 10 : 36 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Silver cream 500 gm จำนวน 30 กระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤษภาคม 2564 10 : 29 น. เพิ่มเติม