ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองส่งกำลังบำรุง


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ของรพ.ผศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ตุลาคม 2561 14 : 49 น. เพิ่มเติม
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่ง ผู้ป่วยของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก 27 กันยายน 2561 13 : 42 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองเพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2561 15 : 54 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงรักษาชุดจ่ายลมเย็นของระบบปรับอากาศ Chiller (AHU, FCU และ PAHU) ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ปี 62 31 สิงหาคม 2561 13 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างรื้อถอนสายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งใหม่ 20 สิงหาคม 2561 16 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองเพิ่มเติม 17 สิงหาคม 2561 14 : 09 น. เพิ่มเติม
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดจ้างปรนนิบัติบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ตึกอำนวยการและอาคาร 1 – 6 09 สิงหาคม 2561 10 : 57 น. เพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างรื้อถอนสายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิถุนายน 2561 15 : 59 น. เพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถตู้ 16 ที่นั่ง และรถหกล้อใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิถุนายน 2561 15 : 25 น. เพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบท่อลมรับ - ส่งสิ่งส่งตรวจและวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2561 09 : 03 น. เพิ่มเติม