ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองส่งกำลังบำรุง


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกวดราคาจ้างรื้อถอนสายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิถุนายน 2561 15 : 59 น. เพิ่มเติม