ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศโรงพยาบาลทหารผ่านศึกองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Mecobalamin Tab 500 Mcg (500 เม็ด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Donepezil 10 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง Donepezil 10 mg 26 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง Clopidogrel 75 mg 26 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เรื่อง ประกวดราคาซื้อ Clopidogrel 75 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 26 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Sodium alginate 500 mg sodium bicarbonate 267 mg suspension 10 ml (24 ซอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ DOCETAXEL 80 MG INJ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 17 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 17 มกราคม 2561 เพิ่มเติม
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 17 มกราคม 2561 เพิ่มเติม