ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Pregabalin 75 mg capsule จำนวน ๑๙๐,๔๐๐ แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เมษายน 2562 14 : 16 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Mometasone furoate 50 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 140 dose bottle จำนวน ๑,๙๒๐ กล่อง โดยวิธีคัดเลือก 03 เมษายน 2562 14 : 15 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาDextran 70 100 mg/100 mL + hypromellose 300 mg/100 mL eye drops, solution, 32x0.8 mL unit dose จำนวน ๗,๒๙๐ กล่อง โดยวิธีคัดเลือก 03 เมษายน 2562 14 : 12 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Manidipine hydrochloride 10 mg tablet จำนวน 330,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 29 มีนาคม 2562 15 : 31 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Candesartan cilexetil 16 mg tablet จำนวน ๕๓,๗๖๐ เม็ด จำนวน ๒,๘๐๐ กล่อง โดยวิธีคัดเลือก 26 มีนาคม 2562 12 : 55 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ TManidipine hydrochloride 20 mg tablet จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 26 มีนาคม 2562 12 : 52 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Tamsulosin hydrochloride 400 mcg prolonged-release tablet จำนวน ๖๔,๕๐๐ เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 26 มีนาคม 2562 12 : 50 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Paracetamol 325 mg + Tramadol hydrochloride 37.5 mg tablet จำนวน ๔๑๔,๐๐๐ เม็ด โดยวิธีคัดเลือก 26 มีนาคม 2562 12 : 44 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Carboxymethylcellulose sodium 5 mg/1 mL eye drops, solution, 30x0.4 mL unit dose จำนวน ๕,๕๐๐ กล่อง โดยวิธีคัดเลือก 22 มีนาคม 2562 19 : 39 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg tablet จำนวน ๗๒,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มีนาคม 2562 19 : 37 น. เพิ่มเติม