ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ดีทรูซิทอล เอสอาร์ ๔ มก. ๓๐ TAB จำนวน ๑๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 44 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ACA ๒ mg ๑,๐๐๐ TAB จำนวน ๑๕ BOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DERMATIX ULTRA GEL ๑๕ GM จำนวน ๒๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 43 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.PROPYL 2.เซพเทีย 3.โทป๊อกซี่) 03 มกราคม 2566 12 : 42 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.FOLEY CATH.๒-WAYS ๑๔ 2.FOLEY CATH.๒-WAYS ๑๖ 3.FOLEY CATH.๒-WAYS ๑๘) 03 มกราคม 2566 12 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา JARDIANCE ๑๐ MG ๓๐ TAB จำนวน ๑๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา TOPAMAX ๒๕ MG ๖๐ TAB จำนวน ๗๐ กล่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา SELBEX ๕๐ MG ๓๐ TAB จำนวน ๕๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา OMACOR ๒๘ TAB จำนวน ๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 41 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MADIPLOT ๑๐ MG ๑๐๐ TAB จำนวน ๔๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2566 12 : 40 น. เพิ่มเติม