ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


รายการจัดซื้อจัดจ้าง                วันที่ลงรายการ                เวลาที่ลงรายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ไว้ท์ ซอฟท์ พาราฟิน ๔๕๐ GM จำนวน ๒๐ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 21 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.MASK NEBULIZER 2. VIXONE NEBULIZER) 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 20 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา AVAFAST ๑๘๐ MG ๑๐๐ TAB จำนวน ๖๐๐ BOX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 20 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.KEMOCARB 2.DAXOTEL 3.ENDOXAN) 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 19 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.D-๕-S/๒ ๑๐๐๐ ML 2.N.SS. ๑/๒ ๑๐๐๐ ML 3.D-๕-S ๑๐๐๐ ML) 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 18 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา RICOVIR ๓๐๐ MG ๓๐ TAB จำนวน ๓๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 18 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.เด็กออฟ ๔ ซีซี 2.โพลีออฟ ๕ ซีซี 3.ฮิสต้าออฟ ๕ ซีซี) 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 17 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา MEVAC-A จำนวน ๔ BOXโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 11 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1.ROXTROCIN ๑๕๐ MG ๑๐๐ TAB 2. MIFORMIN ๘๕๐ MG) 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 10 น. เพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา CLINOTT ๓๐๐ MG. ๑๐๐ TAB จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2565 11 : 10 น. เพิ่มเติม