ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Optiray-350 50 ml (10 Vial)

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Optiray-350 50 ml (10 Vial) จำนวน 115 กล่อง