ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Nasonex Nasal Spray 140 Dose จำนวน 1,700 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ยา Nasonex Nasal Spray 140 Dose จำนวน 1,700 กล่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด