ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกองเภสัชกรรม


วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566

ประกาศประกวดราคาซื้อยา mometasone furoate 50 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 140 dose bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ประกาศประกวดราคาซื้อยา mometasone furoate 50 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 140 dose bottle ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)